Adam Nguyen

Founder & CEO

Adam giám sát tất cả các sản phẩm từ SEIO và đảm bảo các hoạt động, quy trình và chính sách của công ty đang thực hiện hiệu quả để hỗ trợ tầm nhìn và sứ mệnh của SEIO.